โปรแกรมท่องเที่ยว NEWZEALAND 2561 (2)

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 (6 วัน 4 คืน )

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 

ไครสต์เชิร์ช– ทะเลสำบเทคำโป

ฟำร์มปลำแซลมอน – ฟำร์มแซลมอน – แอร์โร่ทำวน์ – ควีนส์ทำวน์

ควีนส์ทำวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS EARNSLAW – นั่งกระเช้ำกอนโดล่ำ

เมืองครอมเวล – ทไวเซิล – ทะเลสำบพูคำคิ – เมืองแอชเบอร์ตัน

Visitors: 371,427